පැමිණිල්ල/புதிய புகார்/Complaint

කරුණාකර අදාළ ක්ෂේත්‍ර තෝරන්න/தொடர்புடைய பிரிவுகளை தேர்ந்தெடுக்கவும் /Please Select relevent feildsSerial Number
Complaint No


පැමිණිලිකරුගේ තොරතුරු/புகார்தாரர் விபரங்கள்/Complainer Information

පැමිණිලිකරුගේ නම/ பெயர்/Name:   

ලිපිනය/முகவரி/Address :   

මාර්ගය/வீதி/Road:     
නගරය/நகரம்/City :    
දුරකථනය/தொலைபேசி/Telephone:

විද්යුත් තැපෑල/மின்னஞ்சல்/Email:    

පැමිණිල්ලට අදාල විස්තරය /புகார் பற்றிய விபரம்/Description of the complaint

කරුණාකර පහත සඳහන් අදාළ ක්ෂේත්‍ර පුරවන්න./தொடர்புடைய பின்வரும் விபரங்களை நிரப்பவும்./Please fill the following relevent feilds.


Upload Scan Copy

Upload Scan Copy

Information about Complaint

Date Responsible Unit/Office
Telephone No Refer
Refer Address

New Application


Serial Number
Complaint No

Industry Information

Complainer Information

Complainer Name

Address

Road
City

Upload Scan Copy

Upload Scan Copy

Information about Complaint

DescriptionNew Application


Serial Number
Complaint No

Complainer Information

Complainer Name

Address

Road
City

Upload Scan Copy

Upload Scan Copy

Information about Complaint

Description//email